User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สถานที่ปฏิบัติธรรม » สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

 

ระเบียบปฎิบัติสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบางพาน

ระเบียบปฎิบัติสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบางพาน
ระเบียบปฎิบัติสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบางพาน

ผู้ที่สมัครเข้ามาปฏิบัติธรรมควรทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติดังนี้

 
๑. ต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัครที่ทางสำนักจัดเตรียมไว้ให้ ต้องมีบัตรประชาชน หรือใบสำคัญแสดงสัญชาติ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี เพื่อแสดงแก่อาจารย์ที่ควบคุมการสอนของสำนักจนเป็นที่พอใจ
 
๒. จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะอยู่ปฎิบัติกี่วัน

 นมัสการพระรัตนตรัย-บิดามารดา-ครูอาจารย์ 
 

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
(กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ
(กราบ)

 
มาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิ (กราบ)

  ครุอุปปัชชาญาจริยะคุณังอะหังวันทามิ
(กราบ)


 
 
๓.  ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ซึ่งไม่มีผู้ปกครองมาด้วย (ยกเว้นได้รับอนุญาต) ป่วยโรคจิต โรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจ หรือมีอวัยวะไม่สมบูรณ์ และผู้ที่บวชเพื่อแก้บน ทางสำนักไม่สามารถรับไว้ปฏิบัติธรรมได้
 
๔.  หากนักปฏิบัติยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับอนุญาตจากมารดา บิดา สามี หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัคร
  
๕. สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนในช่วงเช้า หรือก่อน ๑๖.๐๐ น.ควรเข้าที่พักเพื่อพักผ่อน หรือทำกิจต่างๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อถึงเวลาสี่โมงเย็นจึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติธรรมสีขาวแบบ สุภาพเรียบร้อย ไม่มีลวดลาย (ผู้ชายใส่ชุดกางเกง ผู้หญิงใส่ผ้าถุงและห่มผ้าสไบ) ไม่สวมใส่ลูกประคำ เครื่องลางของขลัง ไม่ใส่เครื่องประดับ (เช่น แหวน ต่างหู กำไล สายสร้อย ฯลฯ) ห้ามทาเล็บทั้งเล็บมือและเล็บเท้า ไม่ใช้เครื่องสำอางค์ ไม่ทาแป้ง เมื่อแต่งชุดขาวแล้วห้ามออกไปนอกเขตภาวนา และห้ามไปรับประทานอาหาร
 
๖.  ให้ผู้ปฏิบัติมาพร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือที่นัดหมายที่เจ้าหน้าที่จัดตามความเหมาะสมเพื่อทำพิธีขอศีลแปดจากพระภิกษุที่ได้รับนิมนต์ไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้ผู้ปฏิบัติใช้ในพิธี              
๗. การปฏิบัติธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงในแต่ละวัน ดังนี้ 
     ช่วงแรก     ๐๔.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น.
     ช่วงที่สอง   ๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
     ช่วงที่สาม   ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
     ช่วงที่สี่      ๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
 
๘. ผู้ปฏิบัติต้องมาพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด โดยฟังจากสัญญาณระฆัง
 
๙. ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อผู้ปฏิบัติมาพร้อมกันตามเวลาในการปฏิบัติในช่วงแรก ณ สถานที่ปฏิบัติแล้ว หัวหน้าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ กราบพระประธานแล้วจึงเริ่มปฏิบัติธรรม  โดยการเดินจงกรมก่อน
๓๐ นาที แล้วเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งกรรมฐาน ๓๐ นาที สลับกันไปจนครบเวลาที่กำหนด ส่วนเวลาในการปฏิบัติ ๓๐ นาทีที่กำหนดให้นี้ ผู้ปฏิบัติอาจปรับให้มากหรือน้อยกว่า ๓๐ นาที ตามความเหมาะสมขอสภาวะอารมณ์


๑๐.  ก่อนถึงเวลาพักทุกช่วง ผู้ปฎิบัติควรอยู่ในอิริยาบถของการนั่งกรรมฐาน ทั้งนี้เพราะเมื่อสิ้นสุดการปฎิบัติในแต่ละช่วง จะได้แผ่เมตตาต่อไปได้โดยไม่เสียสมาธิจิต

บทแผ่เมตตา

 สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

 อะเวรา  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย

 อัพยาปัชฌา  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้  พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

 อะนีฆา  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

 
 


๑๑. เมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้ว นั่งพับเพียบประนมมือ เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญในการปฏิบัติธรรมแก่มารดา บิดา
ญาติพี่น้อง เทวดา เปรต และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 บทอุทิศส่วนกุศล

 อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
 ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
 


 อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ   ญาตะโย
 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
 ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
 


 อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า
 ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข
 


 อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง
 ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
 


 อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ  สัพเพ เปตา
 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง
 ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
 


 อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ  สัพเพ เวรี
 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง
 ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
 


 อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ  สัพเพ สัตตา
 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
 ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
 


 
จากนั้นลุกขึ้นนั่งคุกเข่าสวดมนต์บูชาพระรัตนไตร กราบพระประธาน

๑๒. การรับประทานอาหารมี ๒ เวลา และดื่มน้ำปานะ ๑ เวลา ดังนี้

      ๐๖.๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า
      ๑๑.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน
      ๑๖.๐๐ น.   ดื่มน้ำปานะ

๑๓. การรับประทานอาหารและดื่มน้ำปานะทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมารับประทานพร้อมหันที่โรงอาหารตรงตามเวลาที่กำหนด

๑๔. เมื่อตักอาหารใส่ภาชนะแล้ว ให้เข้านั่งประจำที่ให้เป็นระเบียบ รอจนพร้อมเพรียงกัน แล้วหัวหน้าจะกล่าวนำ
ถวายข้าวพระพุทธ ขออนุญาตรับประทานอาหาร และให้พรผู้บริจาคอาหารและผู้บริการ
 นมัสการ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)


 ถวายข้าวพระพุทธ 

 อิมัง  สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกังวะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิฯ 

 ข้าพเจ้าขอบูชา  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยโภชนาอาหารและน้ำนี้ 

  

 ลาข้าวพระพุทธ 

 เสสัง  มังคะลัง ยาจามิฯ 

 ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว  ขออนุญาตรับประทานส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลนี้ ฯ 

  

 พิจารณาอาหาร 

 ข้าพเจ้า จะไม่รับประทาน  เพื่อบำรุงกิเลสตัณหาแต่อย่างใด ขอให้ท่านผู้บริจาค และผู้บริการทุกท่าน จงมี  อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเทอญฯ 

  

 บทสวดให้พร 

  สัพพีติโย  วิวัชชันตุ            สัพพะโรโค วินัสสะตุ 
มา เต ภะวัตวันตะราโย          สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ               นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ        อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ 
  
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง          รักขันตุ สัพพะเทวะตา                                                            
สัพพะพุทธานุภาเวนะ            สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ 
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง        รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 
สัพพะธัมมานุภาเวนะ             สะทา  โสตถี ภะวันตุ เตฯ 
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง        รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 
สัพพะสังฆานุภาเวนะ             สะทา  โสตถี ภะวันตุ เตฯ

 ๑๕. เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฎิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ ทำความสะอาดภาชนะ
จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อย

๑๖. การลา เมื่อผู้ปฎิบัติธรรมได้ปฎิบัติครบตามกำหนดที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้วนั้น เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อทำพิธีลาศีล และขอขมาพระรัตนตรัย ให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะลาศีลพร้อมกัน ณ ที่นัดหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องลากลับก่อนกำหนดนั้น ผู้ปฏิบัติต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ควบคุมการสอนทราบสาเหตุ และหากไม่มีความจำเป็น ไม่ควรหนีกลับไปโดยพลการ

๑๗. ข้อแนะนำนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้แนวทางปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ถ้านักปฏิบัติผู้ใด้มีข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์ที่ควบคุมการสอน
ผู้ที่ไม่ทำตามระเบียบของสำนักที่กำหนดไว้นี้ ทางสำนักจำเป็นจะต้องพิจารณาเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่ยอมปฎิบัติตาม ทางสำนักมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอให้ออกจากสำนัก ทั้งนี้เพื่อความสบายใจในการอยู่อาศัยและปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันอย่างสงบ

 เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ

  

 ๑.    ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์และแนวทางที่ปฏิบัติ

 ๒.    มีความพากเพียรยิ่ง ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก

 ๓.    รักษาวินัยในการปฏิบัติให้เคร่งครัด

 ๔.    มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ไม่กลัวตาย 
  •   แม้ว่าจะปวดเมื่อยจนตายก็ยอม
  •   แม้ว่าจะขาดใจตายก็ยอม
  •   ธรรมวิเศษอยู่เลยความตายไปนิดเดียว
  •   ยังไม่มีใครตายไปเพราะการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 
เขียนเมื่อ : 10 เม.ย. 2555,12:07   เข้าชม : 1468 ครั้ง

สถานที่ปฏิบัติธรรม » สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอื่นๆที่น่าสนใจ
30. วัดวังตะกู
30. วัดวังตะกู เลขที่ 53 หมู่ 2 ซ.วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-261-559 พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดวังตะกู
21. วัดถ้ำขวัญเมือง
21. วัดถ้ำขวัญเมือง หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร. 077-532-078 พระครูสุธรรมวีราจารย์ (สมใจ ธมฺมสโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง
123. วัดศรีอุบลรัตนาราม
123. วัดศรีอุบลรัตนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-241-660
90. วัดทุ่งบ่อแป้น
90. วัดทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทร. 054-367-505 พระครูอาทรประชากิจ (วินัย ปโชโต) เจ้าอาวาสวัดทุ่งบ่อแป้น
86. วัดชีป่าสิตาราม
86. วัดชีป่าสิตาราม ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15120 โทร. 036-471-137 พระเมธีรัตโนดม เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
73. วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูด่านแต้)
73. วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูด่านแต้) เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทร. 042-651-116, 042-681-176 โทรสาร 042-638-301 พระเทพสิทธิโมลี (พระอาจารย์สมพงษ์ ขนุติโก) เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร และเจ้าคณะจังหวัด
119. วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนา
119. วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนา ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. 043-260-900
18. วัดโคกโตนด
18. วัดโคกโตนด สำนักปฏิบัติธรรมวัดโคกโตนด หมู่ 3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร. 056-438-116 พระครูวิบูลย์ชยาภรณ์ เจ้าอาวาส
110. วัดพิพัฒน์มงคล
110. วัดพิพัฒน์มงคล หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทร. 055-659-072
8. วัดเด่นสะเดา
8. วัดเด่นสะเดา บ้านเด่นสะเดา ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
48. วัดพระธาตุแช่แห้ง
48. วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ต.ม่วงติ๊ด อ.เมือง จ.น่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ ณ น่าน) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง
9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน (สาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) เลขที่ 6 หมู่ 25 บ้านเนินทาง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-237-786, 043-323-7790, 08-1471-2013
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ระเบียบปฎิบัติสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดบางพาน

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th