User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สิ่งตีพิมพ์ » หนังสือธรรมะ

 

ธรรมนูญชีวิต

ธรรมนูญชีวิต

ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) ดังนี้


กฎ ๑ เว้นชั่ว ๑๔ ประการ

     ก. เว้นกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทำให้ชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ
          ๑. ไม่ทำร้ายร่างกายทำลายชีวิต (เว้นปาณาติบาต)
          ๒. ไม่ลักทรัพย์ละเมิดกรรมสิทธ์ (เว้นทินนาทาน)
          ๓. ไม่ประพฤติผิดทางเพศ(เว้นกาเมสุมิจฉาจาร)
          ๔. ไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวง (เว้นมุสาวาท)

     ข. เว้นอคติ (ความลำเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
          ๑. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ (เว้นฉันทาคติ)
          ๒. ไม่ลำเอียงเพราะชัง (เว้นโทสาคติ)
          ๓. ไม่ลำเอียงเพราะขลาด (เว้นภยาคติ)
          ๔. ไม่ลำเอียงเพราะขลาด (เว้นโมหาคติ)

     ค. เว้นอบายมุข (ช่องทางเสื่อมทรัพย์อับชีวิต) ๖ คือ
          ๑. ไม่เสพติดสุรายาเมา
          ๒. ไม่เอาแต่เที่ยวไม่รู้เวลา
          ๓. ไม่จ้องหาแต่รายการบันเทิง
          ๔. ไม่เหลิงไปหาการพนัน
          ๕. ไม่พัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
          ๖. ไม่มัวจมอยู่ในความเกียจคร้าน


กฎ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน

ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา      คบคนที่จะนำชีวิตไปในทางแห่งความเจริญและสร้างสรรค์ โดยหลีกเว้นมิตรเทียม คบหาแต่มิตรแท้ คือ

     ๑. รู้ทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผู้มาในร่างมิตร (มิตรปฏรูปก์) ๔ ประเภท

               ๑) คนปอกลอก มีแต่ขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔
                    - คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
                    - ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก
                    - ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจเพื่อน
                    - คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์

               ๒) คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔
                    - ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย
                    - ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย
                    - สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้
                    - เมื่อเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง

               ๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
                    - จะทำชั่วก็เออออ
                    - จะทำดีก็เออออ
                    - ต่อหน้าสรรเสริญ
                    - ลับหนังนินทา

               ๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔
                    - คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา
                    - คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน
                    - คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น
                    - คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน

     ๒. รู้ถึงมิตรแท้ หรือ มิตรด้วยใจจริง (สุหทมิตร) ๔ ประเภท

               ๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔
                    - เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน
                    - เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน
                    - เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพากันได้
                    - มีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก

               ๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔
                    - บอกความลับแก่เพื่อน
                    - รักษาความลับของเพื่อน
                    - มีภัยอันตราย ไม่ละทิ้ง
                    - แม้ชีวิตก็สละให้ได้

               ๓) มิตรแนะนำประโยชน์ มีลักษณะ ๔
                    - จะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้
                    - แนะนำสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี
                    - ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง
                    - บอกทางสุขทางสวรรค์ให้

               ๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔
                    - เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย)
                    - เพื่อนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย)
                    - เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ให้
                    - เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ ด้วยสัมมาชีพ ดังนี้

     ขั้นที่ ๑ ขยันหมั่นทำงานเก็บออมทรัพย์ ดังผึ้งเก็บรวมน้ำหวานและเกสร
     ขั้นที่ ๒ เมื่อทรัพย์เก็บก่อขึ้นดังจอมปลวก พึงวางแผนใช้จ่าย คือ
               - ๑ ส่วน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวข้อง ทำความดี
               - ๒ ส่วน ใช้ทำหน้าที่การทำงานประกอบกิจการอาชีพ
               - ๑ ส่วน เก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจำเป็น


กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ

ก. ทำทุกทิศให้เกษมสันต์ ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะ ทั้ง ๖ คือ

     ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เป็นบุตรธิดา พึงเคารพบิดามารดา ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้า ดังนี้
          ๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
          ๒. ช่วยทำกิจธุระการงานของท่าน
          ๓. ดำรงวงศ์สกุล
          ๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
          ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

     บิดามารดาอนุเคราะห์บุตร ตามหลักปฏิบัติดังนี้
          ๑. ห้ามปรามป้องกันจากความชั่ว
          ๒. ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี
          ๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา
          ๔. เป็นธุระเมื่อถึงคราวจะมีคู่ครองที่สมควร
          ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส

     ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เป็นศิษย์ พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้
          ๑. ลูกต้อนรับ แสดงความเคารพ
          ๒. เข้าไปหา เพื่อนบำรุง รับใช้ ปรึกษา ซักถาม รับคำแนะนำ เป็นต้น
          ๓. ฟังด้วยดี ฟังเป็น รู้จักฟังให้เกิดปัญญา
          ๔. ปรนนิบัติ ช่วยบริการ
          ๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญ

     อาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
          ๑. แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี
          ๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
          ๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
          ๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ
          ๕. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ คือสอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริง และรู้จักดำรงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกันให้ดำเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ

     ทิศที่ ๓ ในฐานะที่มีสามี พึงให้เกียรติบำรุงภรรยา ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลัง ดังนี้
          ๑. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา
          ๒. ไม่ดูหมิ่น
          ๓. ไม่นอกใจ
          ๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน
          ๕. หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส

     ภรรยาอนุเคราะห์ สามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
          ๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
          ๒. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
          ๓. ไม่นอกใจ
          ๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
          ๕. ขยับ ช่างจัดช่างทำ เอางานทุกอย่าง

     ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เป็นมิตรสหาย พึงปฏิบัติต่อมิตรสหาย ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องซ้าย ดังนี้
          ๑. เผื่อแผ่แบ่งปัน
          ๒. พูดจามีน้ำใจ
          ๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
          ๔. มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย
          ๕. ชื่อสัตย์จริงใจ

     มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
          ๑. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน
          ๒. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน
          ๓. ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้
          ๔. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก
          ๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร

     ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เป็นนายจ้าง พึงบำรุง คนรับใช้ และ คนงาน ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องล่าง ดังนี้
          ๑. จัดงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังเพศ วัย ความสามารถ
          ๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่
          ๓. จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาล ในยามเจ็บไข้ เป็นต้น
          ๔. มีอะไรได้พิเศษมา ก็แบ่งปันให้
          ๕. ให้มีหยุด และพักผ่อนหย่อนใจ ตามโอกาสอันควร

      คนรับใช้และคนงาน แสดงน้ำใจ ต่อนายงานดังนี้
          ๑. เริ่มทำงานก่อน
          ๒. เลิกงานทีหลัง
          ๓. เอาแต่ของที่นายให้
          ๔. ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น
          ๕. นำความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่

     ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพนับถือต่อ พระสงฆ์ ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องบน ดังนี้
          ๑. จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยความเมตตา
          ๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา
          ๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา
          ๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
          ๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔

     พระสงฆ์อนุเคราะห์ คฤหัสถ์ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
          ๑. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว
          ๒. แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี
          ๓. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
          ๔. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง
          ๕. ชี้แจงอธิบายทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
          ๖. บอกทางสวรรค์ สอน วิธีดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญ

ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมสร้างสรรค์ สังคมให้สงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ด้วยสังคหวัตถุ ๔ คือ

     ๑. ทาน เผื่อแผ่แบ่งปัน (ช่วยด้วยเงินด้วยของ)
     ๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน (ช่วยด้วยถ้อยคำ)
     ๓. อัตถจริยา ทำประโยชน์ แก่เขา (ช่วยด้วยกำลังแรงงาน)
     ๔. สมานัตตา เอาตัวเข้าสมาน (ช่วยด้วยร่วมสร้างสรรค์และแก้ปัญหา เสมอกันโดยธรรม และร่วมสุขร่วมทุกข์กัน)

เขียนเมื่อ : 30 เม.ย. 2553,19:37   เข้าชม : 837 ครั้ง

สิ่งตีพิมพ์ » หนังสือธรรมะอื่นๆที่น่าสนใจ
ธรรมนูญชีวิต
ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย) ดังนี้
พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ)
ศรีษะตั้งตรงตามองไปที่ปลายจมูกให้อย่างยิ่งจนไม่เห็นสิ่งอื่น จะเห็นหรือไม่เห็นอะไรหรือไม่ก็ตามขอให้จ้องมองเท่านั้น พอชินเข้าจะได้ผลดีกว่าหลับตา และไม่ชวนง่วงนอนได้ง่ายด้วย โดยเฉพาะคนขี้ง่วงให้ทำอย่างลืมตานี้
ปล่อยวางตัวตน
มีแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า เธอมีลูกสาวอายุประมาณ ๑๒ ขวบ วันหนึ่งลูกขอเงินแม่ไปซื้อไมโครโฟนของเล่น พอกดสวิตช์แล้วจะมีเสียงเพลงต่างๆ ดังขึ้น เหมือนกับว่าเจ้าตัวกำลังร้องเพลง แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่ ลูกตอบว่า ๔๐๐ บาท
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 เมษายน 2553
ฤดูร้อนได้เข้ามาทำหน้าที่ในบ้านเราอย่างสมบูรณ์แบบในเดือนเมษายนแล้ว ส่งผลให้อุณหภูมิ ความร้อนที่มีมาก่อนหน้านี้ เพิ่มระดับสูงยิ่งขึ้น
อยู่ทุกที่ก็มีสุข
ทุกๆ ปีอาตมาจะชวนเด็กๆ และเยาวชน ไปเดินธรรมยาตราบริเวณภูเขาใกล้ๆ กับวัดที่อาตมาพักอยู่ คือที่จังหวัดชัยภูมิ ทำมาสิบปีแล้ว ใช้เวลาเดินแปดวัน ประมาณเก้าสิบกิโลเมตร เดินตากแดด ในช่วงเดือนธันวาคม ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นัก อาตมาจะบอกพวก
ธรรมลีลา ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 พฤษภาคม 2553
แล้ววันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ก็เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในพุทธศักราช 2553 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พ.ค.
ธรรมนูญชีวิต
ธรรมนูญชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หนังสือหลักธรรมอันทรงคุณค่า เป็นคู่มือดำเนินชีวิตของชาวพุทธได้เป็นอย่างดี
สุขแท้ด้วยปัญญา
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ไม่สามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ได้มากเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น แม้เจ็บป่วยแต่หากมองว่าเป็นธรรมดา
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ
เราก็ทราบกันแล้วว่าชีวิตของเราแต่ละคนๆ ประกอบไปด้วยใจ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวชักหุ่น คือกาย ที่กายไปไหนมาไหนได้ ก็เพราะมีใจเป็นตัวกำกับเป็นตัวทำให้เราคิดนึก ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบ
ปัญหาภิกษุณี : บททดสอบสังคมไทย
เข้าพรรษา คือถึงฤดูกาลแห่งการศึกษา -- ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน
ทำสังคมไทยให้เป็นมิตรกับความดี
คนไทยในอดีตได้ชื่อว่ามีมาตรฐานทางศีลธรรมค่อนข้างสูง เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติมาก ดังสังฆราชปาลเลกัวซ์ได้พูดถึงชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า “ชาวประชาชาตินี้มีที่น่าสังเกตตรง
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ธรรมนูญชีวิต

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th