User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สิ่งตีพิมพ์ » หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

 

ม.1 บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์

บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
๑. พระรัตนตรัย
รัตนตรัย แปลว่า แก้ว ๓ ประการ คือหมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ๓ อย่าง อันได้แก่
๑. พระพุทธ คือพระพุทธเจ้า
๒. พระธรรม คือคำสอนของพระพุทธเจ้า
๓. พระสงฆ์ คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
๒. พระสงฆ์ ๒ ประเภท

คำว่า ภิกษุ หมายถึง ผู้ขออาหาร ซึ่งภิกษุนั้นจะนับจำนวนเป็น “รูป” เช่นภิกษุ ๑ รูป แต่ถ้ามีภิกษุมาประชุมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจะเรียกว่า สงฆ์ (พระสงฆ์) ซึ่งพระสงฆ์นี้ก็มีแยกได้ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. สมมติสงฆ์ คือพระสงฆ์โดยสมมติ
๒. อริยสงฆ์ คือเป็นพระสงฆ์โดยคุณธรรม
สมมติสงฆ์นั้นก็คือผู้ ที่ได้รับการบวชมาอย่างถูกต้องตามพระวินัย(ศีลของพระภิกษุ)เท่านั้น ส่วนอริยสงฆ์นั้นก็คือ การได้บรรลุคุณธรรมภายในจิตใจ จนทำให้เป็นพระอริยบุคคลในขั้นต่างๆขึ้นมา(ซึ่งมีอยู่ ๔ ขั้น)
๓. หน้าที่ของพระสงฆ์

พระสงฆ์นั้นเมื่อบวชมาแล้วจะมีหน้าที่อยู่ ๔ ประการ อันได้แก่
๑. ศึกษาหลักคำสอน
๒. ปฏิบัติตามคำสอน
๓. เผยแผ่คำสอน
๔. ปกป้องคำสอน
จุดประสงฆ์ของการบวชเป็นภิกษุที่แท้จริงก็คือปรารถนาจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวร(นิพพาน) ซึ่งก็ต้องมีการศึกษา และปฏิบัติตามคำสอนอย่างจริงจัง จึงจะบรรลุถึงจุดที่มุ่งหมาย และยังต้องมีหน้าที่สอนผู้อื่นต่อไปด้วย อีกทั้งยังต้องคอยปกป้องคำสอนเอาไว้ไม่ให้ใครมาบิดเบือนหรือทำลายได้.
๔. การปฏิบัติต่อพระสงฆ์โดยสรุป

การปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยสรุปนั้นก็ได้แก่
๑. ทางกาย โดยการปฏิบัติต่อท่านอย่างสุภาพเหมาะสม
๒. ทางวาจา โดยการพูดกับท่านอย่างสุภาพอ่อนไพเราะอ่อนโยน
๓. ทางใจ โดยการคิดแต่สิ่งที่ดีงามต่อท่าน
๕. การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ในที่สาธารณะ

๑. แสดงความเคารพ(ยกมือไหว้)
๒. ไม่นั่งเสมอหรือสูงกว่า
๓. สตรีไม่ควรนั่งม้ายาวเดียวกับพระสงฆ์ (ควรมีบุรุษนั่งครั่น)
๔. ในที่ประชุมควรให้พระสงฆ์นั่งแถวหน้า
๕. ควรสละที่นั่งแก่พระสงฆ์บนรถหรือเรือ
๖. การสนทนากับพระสงฆ์

๑. ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า “ผม” หรือ “ดิฉัน”
๒. ใช้สรรพนามแทนพระสงฆ์ว่า ท่าน, พระคุณท่าน(ถ้าเป็นญาติให้เรียกหลวงพี่,หรือหลวงพ่อ เป็นต้น ตามลำดับญาติ)
๓. เวลาพูดรับใช้คำว่า ครับ , ค่ะ
๔. เวลาพระพูดอย่าพูดสอด
๕. เวลาฟังพระเทศน์ให้ประนมมือ
๗. การถวายภัตตาหารและปัจจัย

๑. เวลาใส่บาตรให้ถอดหมวก ถอดรองเท้า
๒ เวลาประเคน(ถวาย)อาหาร ควรห่างประมาณ ๑ ศอก
๓. สตรีควรถวายที่ผ้ารับประเคน
๔. หลังเที่ยงไม่ต้องประเคนอาหาร
๕. ไม่ควรถวายเงิน(ปัจจัย) ถ้าจะถวายควรใส่ซองแล้วใส่ย่าม
๖. ห้ามบอกชื่ออาหารที่จะนิมนต์(เชิญ)ไปฉันที่บ้าน
๗. ไม่เจาะจงภิกษุไปฉันภัตตาหารที่บ้าน.

จบบทที่ ๑๐

ขอบคุณบทความดีๆจาก whatami.8m.com

เขียนเมื่อ : 05 พ.ค. 2553,11:36   เข้าชม : 1039 ครั้ง

สิ่งตีพิมพ์ » หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาอื่นๆที่น่าสนใจ
ม.1 บทที่ ๕ พุทธประวัติ
พระพุทธเจ้านั้นเดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะจากตระกูลโคตมะ (โคดม) เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์
ม.1 บทที่ ๒ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา
เทวนิยม คือประเภทที่ยอมรับนับถือพระเจ้าว่าเป็นสิ่งมีอำนาจสูงสุด เช่นศาสนาคริสต์,อิสลาม
ม.1 บทที่ ๓ พุทธธรรม
คำว่า ธรรม หรือ ธรรมะ ในที่นี้จะหมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ
ม.1 บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา
ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ ซึ่งปัญญานี้ก็มีอยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่
ม.1 บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก
พระอานนท์ เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโกทนะ ซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดานามว่า กีสาโคตมี ดังนั้นพระอานนท์จึงมีศักดิ์เป็นพระอนุชา(น้อง)ของเจ้าชายสิทธัตถะ
ม.1 บทที่ ๘ การฝึกสมาธิ
สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่น คือหมายถึงความสงบ ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่านของจิตใจ ซึ่งสมาธินี้จะมีอยู่
ม.1 บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป
ใช้ปัญญานำหน้าความเชื่อ คือจะสอนให้ผู้นับถือมีปัญญาอย่างแท้จริง
ม.1 บทที่ ๔ คุณธรรมประจำใจ
๑. อามิสบูชา คือบูชาด้วยสิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ซึ่งเป็นการบูชาที่ผิวเผิน ๒. ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอน ซึ่งเป็นการบูชาที่แท้จริง
ม.1 บทที่ ๑๑ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา
การปฏิสันถารคือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ซึ่งทำได้หลายวิธีคือ ด้วยวาจาไพเราะ ให้ที่พักอาศัย และแสดงน้ำใจต่อกัน เพื่อให้ผู้มาเยือนพอใจ
ม.1 บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
คำว่า ภิกษุ หมายถึง ผู้ขออาหาร ซึ่งภิกษุนั้นจะนับจำนวนเป็น “รูป” เช่นภิกษุ ๑ รูป แต่ถ้ามีภิกษุมาประชุมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจะเรียกว่า สงฆ์ (พระสงฆ์) ซึ่งพระสงฆ์นี้ก็มีแยกได้ ๒ ประเภท อันได้แก่
ม.1 บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต
พยัญชนะตัวใดโดๆ ไม่มีสระกำกับอยู่ ให้อ่านออกเสียงสระ อะ (ภาษาบาลีไม่มีสระ อะ) เช่น น = นะ
ม.1 บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ
พุทธบริษัท หมายถึง กลุ่มผู้ที่นับถือพุทศาสนา ซึ่งมีอยู่ ๔ กลุ่มอันได้แก่
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ม.1 บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th