User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » สิ่งตีพิมพ์ » หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

 

ม.1 บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต

บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต
ภาษาบาลี
หลักการอ่านภาษาบาลีมีดังนี้
๑. พยัญชนะตัวใดโดๆ ไม่มีสระกำกับอยู่ ให้อ่านออกเสียงสระ อะ (ภาษาบาลีไม่มีสระ อะ) เช่น น = นะ
๒. พินธุ ( . ) ที่อยู่ใต้พยัญชนะใด พยัญชนะตัวนั้นจะเป็นตัวสะกดของตัวหน้า เช่น สนฺ = สัน
๓. นฤคหิต ( ํ ) ใช้แทนตัวสะกดแม่กง (ง) เช่น ต ํ = ตัง , ติ ํ = ติง
เช่น นตฺ ถิ สนฺติ ปรมํ สุขํ อ่านว่า นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขัง.

พุทธภาษิต
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. - ตนแล เป็นที่พึ่งของตน.
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา.- ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน.
อตฺตนา โจทยตฺตานํ. - จงเตือนตนด้วยตนเอง.
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. - สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.
อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย. - ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.
นตฺถิ โลเก รโห นาเส ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต. -ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก.
กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย. - ความดี ทำนั่นแล ดีกว่า.
น หิ สาธุ โกโธ. -ความโกรธไม่ดีเลย.
โกธํ ฆตฺวา น โสจติ.-ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข.
ขนฺติ หิตสุขาวหา.-ความอดทน นำมาซึ่ประโยชน์สุข.
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ. - การฝึกจิตเป็นความดี. ชยํ เวรํ ปสวติ. -ผู้นะย่อมก่อเวร.
ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต.-ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.
ททมาโน ปิโย โหติ. -ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก.
ธมฺมจารี สุขํ เสติ.-ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข.
โลโก ปตฺถมฺ ภิกา เมตฺตา.-เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก.
สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ.-ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข.
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย.-ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์.
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.-การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้.
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.-ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้.
สุวิชาโน ภวํ โหติ.-ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ.
ทุวิชาโน ปราภโว.-ผู้รู้ชั่ว เป็นผู้เสื่อม.
มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร.-มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน.
น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ.-ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.
วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิ.-ควรเปล่งวาจางาม.
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.-คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร.
อเวเรน จ สมฺมนฺติ.-เวรย่อมระงับด้วยไม่มีเวร.
น สงฺคโม ปาปเชเนน เสยฺโย. -สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย.
นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี.-ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง.
สติมา สุขเมธติ. -คนมีสติ ย่อมรับความสุข.
สีลํ โลเก อนุตฺตรํ.-ศีลเป็นเยี่ยมในโลก.
อสาธุ สาธุนา ชิเน.-พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี.

ขอบคุณบทความดีๆจาก whatami.8m.com

เขียนเมื่อ : 05 พ.ค. 2553,11:38   เข้าชม : 1290 ครั้ง

สิ่งตีพิมพ์ » หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาอื่นๆที่น่าสนใจ
ม.1 บทที่ ๕ พุทธประวัติ
พระพุทธเจ้านั้นเดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะจากตระกูลโคตมะ (โคดม) เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์
ม.1 บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต
พยัญชนะตัวใดโดๆ ไม่มีสระกำกับอยู่ ให้อ่านออกเสียงสระ อะ (ภาษาบาลีไม่มีสระ อะ) เช่น น = นะ
ม.1 บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป
ใช้ปัญญานำหน้าความเชื่อ คือจะสอนให้ผู้นับถือมีปัญญาอย่างแท้จริง
ม.1 บทที่ ๑๑ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันสำคัญทางศาสนา
การปฏิสันถารคือการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ซึ่งทำได้หลายวิธีคือ ด้วยวาจาไพเราะ ให้ที่พักอาศัย และแสดงน้ำใจต่อกัน เพื่อให้ผู้มาเยือนพอใจ
ม.1 บทที่ ๘ การฝึกสมาธิ
สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่น คือหมายถึงความสงบ ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่านของจิตใจ ซึ่งสมาธินี้จะมีอยู่
ม.1 บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก
พระอานนท์ เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโกทนะ ซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดานามว่า กีสาโคตมี ดังนั้นพระอานนท์จึงมีศักดิ์เป็นพระอนุชา(น้อง)ของเจ้าชายสิทธัตถะ
ม.1 บทที่ ๒ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา
เทวนิยม คือประเภทที่ยอมรับนับถือพระเจ้าว่าเป็นสิ่งมีอำนาจสูงสุด เช่นศาสนาคริสต์,อิสลาม
ม.1 บทที่ ๓ พุทธธรรม
คำว่า ธรรม หรือ ธรรมะ ในที่นี้จะหมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ
ม.1 บทที่ ๑๐ พระสงฆ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
คำว่า ภิกษุ หมายถึง ผู้ขออาหาร ซึ่งภิกษุนั้นจะนับจำนวนเป็น “รูป” เช่นภิกษุ ๑ รูป แต่ถ้ามีภิกษุมาประชุมอยู่ด้วยกันตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปจะเรียกว่า สงฆ์ (พระสงฆ์) ซึ่งพระสงฆ์นี้ก็มีแยกได้ ๒ ประเภท อันได้แก่
ม.1 บทที่ ๔ คุณธรรมประจำใจ
๑. อามิสบูชา คือบูชาด้วยสิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ซึ่งเป็นการบูชาที่ผิวเผิน ๒. ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอน ซึ่งเป็นการบูชาที่แท้จริง
ม.1 บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ
พุทธบริษัท หมายถึง กลุ่มผู้ที่นับถือพุทศาสนา ซึ่งมีอยู่ ๔ กลุ่มอันได้แก่
ม.1 บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา
ปัญญา แปลว่า ความรอบรู้ ซึ่งปัญญานี้ก็มีอยู่ ๒ ประเภท อันได้แก่
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ม.1 บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th