User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » ธรรมะน่ารู้ » ธรรมะน่ารู้

 

มงคลชีวิต 38 ประการภาษาบาลี

มงคลชีวิต 38 ประการภาษาบาลี

1.   อเสวนา จ  พาลานํ 1.   ไม่คบคนพาล
2.   ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนา 2.   คบบัณฑิต
3.   ปูชา จ ปูชนียานํ 3.   บูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลหมู่ที่  2
4.   ปฎิรูปเทสวาโส จ 4.   อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
5.   ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา 5.   มีบุญวาสนามาก่อน
6.   อตฺตสมฺมาปณิธิ จ 6.   ตั้งตนชอบ

มงคลหมู่ที่  3
7.   พาหุสจฺจญฺจ 7.   เป็นพหูสูต
8.   สิปฺปญฺจ 8.   มีศิลปะ
9.   วินโย จ สุสิกฺขิโต 9.   มีวินัย
10.  สุภาสิตา จ ยา วาจา 10.  มีวาจาสุภาษิตมงคลหมู่ที่   4
11.  มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ 11.  บำรุงบิดามารดา
12.  ปุตฺตสงฺคโห 12.  เลี้ยงดูบุตร
13.  ทารสฺส สงฺคโห 13.  สงเคราะห์ภรรยา ( สามี )
14.  อนากุลา จ กมฺมนฺตา 14.  ทำงานไม่คั่งค้าง

มงคลหมู่ที่   5
15.  ทานญฺจ 15.  บำเพ็ญทาน
16.  ธมฺมจริยา จ 16.  ประพฤติธรรม
17.  ญาตกานญฺจ สงฺคโห 17.  สงเคราะห์ญาติ
18.  อนวชฺชานิ กมฺมานิ 18.  ทำงานไม่มีโทษ

มงคลหมู่ที่   6
19.  อารตี วิรตี ปาปา 19.  งดเว้นจากบาป
20.  มชฺชปานา จ สญฺญโม 20.  สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
21.  อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ 21.  ไม่ประมาทในธรรม

มงคลหมู่ที่   7
22.  คารโว จ 22.  มีความเคารพ
23.  นิวาโต จ 23.  มีความถ่อมตัว
24.  สนฺตุฏฺฐี จ 24.  มีความสันโดษ
25.  กตญฺญุตา 25.  มีความกตัญญู
26.  กาเลน ธมฺมสฺสวนํ 26.  ฟังธรรมตามกาล

มงคลหมู่ที่   8
27.  ขนฺตี จ 27.  มีความอดทน
28.  โสวจสฺสตา 28.  เป็นคนว่าง่าย
29.  สมณานญฺจ ทสฺสนํ 29.  เห็นสมณะ
30.  กาเลน ธมฺมสากจฺฉา 30.  สนธนาธรรมตามกาล
มงคลหมู่ที่   9
31.  ตโป จ 31.  บำเพ็ญตบะ
32.  พฺรหฺมจริยญฺจ 32.  ประพฤติพรหมจรรย์
33.  อริยสจฺจาน ทสฺสนํ 33.  เห็นอริยสัจจ์
34.  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 34.  ทำนิพพานให้แจ้ง

มงคลหมู่ที่   10
35.  ผฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ 35.  จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
      จิตฺติ ยสฺส น กมฺปติ
36.  อโสกํ 36.  จิตไม่โศก
37.  วิรชํ 37.  จิตปราศจากธุลี
38.  เขมํ 38.  จิตเกษม
 
1.   อเสวนา จ  พาลานํ 1.   ไม่คบคนพาล
2.   ปณฺฑิตานญฺจ  เสวนา 2.   คบบัณฑิต
3.   ปูชา จ ปูชนียานํ 3.   บูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลหมู่ที่  2
4.   ปฎิรูปเทสวาโส จ 4.   อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
5.   ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา 5.   มีบุญวาสนามาก่อน
6.   อตฺตสมฺมาปณิธิ จ 6.   ตั้งตนชอบ

มงคลหมู่ที่  3
7.   พาหุสจฺจญฺจ 7.   เป็นพหูสูต
8.   สิปฺปญฺจ 8.   มีศิลปะ
9.   วินโย จ สุสิกฺขิโต 9.   มีวินัย
10.  สุภาสิตา จ ยา วาจา 10.  มีวาจาสุภาษิตมงคลหมู่ที่   4
11.  มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ 11.  บำรุงบิดามารดา
12.  ปุตฺตสงฺคโห 12.  เลี้ยงดูบุตร
13.  ทารสฺส สงฺคโห 13.  สงเคราะห์ภรรยา ( สามี )
14.  อนากุลา จ กมฺมนฺตา 14.  ทำงานไม่คั่งค้าง

มงคลหมู่ที่   5
15.  ทานญฺจ 15.  บำเพ็ญทาน
16.  ธมฺมจริยา จ 16.  ประพฤติธรรม
17.  ญาตกานญฺจ สงฺคโห 17.  สงเคราะห์ญาติ
18.  อนวชฺชานิ กมฺมานิ 18.  ทำงานไม่มีโทษ

มงคลหมู่ที่   6
19.  อารตี วิรตี ปาปา 19.  งดเว้นจากบาป
20.  มชฺชปานา จ สญฺญโม 20.  สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
21.  อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ 21.  ไม่ประมาทในธรรม

มงคลหมู่ที่   7
22.  คารโว จ 22.  มีความเคารพ
23.  นิวาโต จ 23.  มีความถ่อมตัว
24.  สนฺตุฏฺฐี จ 24.  มีความสันโดษ
25.  กตญฺญุตา 25.  มีความกตัญญู
26.  กาเลน ธมฺมสฺสวนํ 26.  ฟังธรรมตามกาล

มงคลหมู่ที่   8
27.  ขนฺตี จ 27.  มีความอดทน
28.  โสวจสฺสตา 28.  เป็นคนว่าง่าย
29.  สมณานญฺจ ทสฺสนํ 29.  เห็นสมณะ
30.  กาเลน ธมฺมสากจฺฉา 30.  สนธนาธรรมตามกาล
มงคลหมู่ที่   9
31.  ตโป จ 31.  บำเพ็ญตบะ
32.  พฺรหฺมจริยญฺจ 32.  ประพฤติพรหมจรรย์
33.  อริยสจฺจาน ทสฺสนํ 33.  เห็นอริยสัจจ์
34.  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ 34.  ทำนิพพานให้แจ้ง

มงคลหมู่ที่   10
35.  ผฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ 35.  จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
      จิตฺติ ยสฺส น กมฺปติ
36.  อโสกํ 36.  จิตไม่โศก
37.  วิรชํ 37.  จิตปราศจากธุลี
38.  เขมํ 38.  จิตเกษม
 

เขียนเมื่อ : 02 ส.ค. 2553,23:03   เข้าชม : 60896 ครั้ง

ธรรมะน่ารู้ » ธรรมะน่ารู้อื่นๆที่น่าสนใจ
เมื่อถูกด่าควรทำอย่างไร
เมื่อถูกด่าควรทำอย่างไร
การขอโทษและการให้อภัย (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ความสุขที่ถูกมองข้าม
จงละความพอใจในกามคุณ
ทุกะ หมวด 2
ปฏิบัติ ๙ วัน/วันที่ ๑(๑๓ สค.๕๖)
เมื่อคืน จิตคิดพิจรณา ย้อนทบทวนสภาวะเก่าๆ สมัยที่ยังทำงานอยู่ ไม่ว่าจะทำงานแบบไหน เพียงเรียนรู้สัปปายะของตัวเอง
พระมหาสุภา ชิโนรโส ส ชิโนรส เมตตา Full
เรื่องของการทำบุญ
วันพระญาติโยมมักจะไปวัด แต่..เมื่อไปเห็นพระแสดงอาการไม่สุภาพ ทำให้หมดศรัทธาไม่อยากไปทำที่วัดนั้นอีก จึงเลือกทำบุญกับพระที่วัดปฏิบัติแทน เพราะพระที่วัดปฏิบัติท่านมักจะสำรวมน่าเลื่อมใส ถ้าจะถามว่าบาปไหมที่นึกตำหนิพ...ระ แล้วเลยเกี่ยงไม่ยอมทำบุญกับท่าน
ค่าแห่งน้ำใจ
การสวดมนต์ควรสวดตามกำลังวันหรือไม่ ?
ถ้าเราชอบสวด จะสวดมากหน่อยก็ว่าตามกำลังวัน ถ้าหากเราไม่ชอบสวด เราก็ภาวนาไปเลย สวดมนต์เหมือนกับยาทา กว่าจะออกฤทธิ์ให้หายก็หลายวัน แต่ภาวนาเป็นยากิน วันสองวันก็รู้เรื่องแล้ว
ความทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่ความคิด
มันจะคิดดีคิดร้ายก็ปล่อยให้มันคิด ไม่ต้องไปเกร็งที่จะห้ามคิด แต่อย่าเป็นเหยื่อถูกมันพาไปไหนๆ โดยไม่รู้
หลงระเริงในวัย
ถ้าหากคนเรามองดูเห็นความตายอยู่ใกล้ตนแล้ว ก็จะรีบขวนขวายสร้างคุณงามความดี ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐาน ไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งวันหนึ่ง
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : มงคลชีวิต 38 ประการภาษาบาลี

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th