User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » วิดีโอธรรมะ » อาจารย์ วศิน อินทสระ

 

ลำดับไฟล์เสียง 01 ขณะประเสริฐซึ่งหาได้ยาก - อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ลำดับไฟล์เสียง 01 ขณะประเสริฐซึ่งหาได้ยาก - อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ช่องทางการฟังธรรมะ Youtube ของเรา http://www.youtube.com/user/dod946 ธรรมะ ที่ผมเผยแพร่ http://1one1world.blogspot.com ________________________________________________ ขณะประเสริฐซึ่งหาได้ยาก เพราะฉะนั้นในขณะนี้ซึ่งทุกคนมีโอกาสได้ฟังพระธรรม จะเข้าใจมากน้อย เท่าไร ก็ต้องฟังต่อไปอีกเรื่อยๆ ชาตินี้ยังไม่ถึงการรู้แจ้งเป็นพระอริยบุคคล ชาติหน้าต้องฟังอีก ถ้ามีโอกาสได้ฟังพระธรรม เกิดในประเทศที่สมควร ก็ขอ จงฟังพระธรรมต่อไป จนกว่าจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมตาม ความเป็นจริง ซึ่งเป็นขณะที่หายากถ้าจะพิจารณาดูแต่ละชีวิตในโลกที่จะได้ ขณะที่ประเสริฐ คือ ขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงอุบัติขึ้น ๑ ขณะที่ได้เกิดขึ้นใน ปฏิรูปเทส ๑ คือ ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา ขณะที่ได้สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูก ๑ ขณะที่อวัยวะทั้ง ๖ ไม่บกพร่อง ๑ นี่ก็แสดงให้เห็นว่า ทุกท่านก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขณะเหล่านี้ ก็ขอขณะ เหล่านี้อย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย ตามข้อความในปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย ฉักกนิบาต มาลุงกยปุตตเถรคาถาที่ ๕ ___________________________________________________________ ผม นายพงศา พรมใจรัก หา อ้างอิงแหล่งที่มา ให้ครับ หาอ่าน ได้ที่ พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๕๒.พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ หน้า ๑๘๐ เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงกระทำตามพระพุทธพจน์ คือ จง กระทำตามพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ซึ่งตรัสไว้โดยนัยมีอาทิ ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเพ่ง (พินิจ) อย่าเป็นผู้ประมาท คือ จงยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมตามที่ทรงพร่ำสอน. บทว่า ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความว่า จริงอยู่ บุคคลใดไม่ กระทำตามพระพุทธพจน์ ขณะแม้ทั้งหมดนี้ คือ ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จ อุบัติขึ้น ๑ ขณะที่ได้เกิดขึ้นในปฏิรูปเทส ๑ ขณะที่ได้สัมมาทิฏฐิ ๑ ขณะที่มีอวัยวะทั้ง ๖ ไม่บกพร่อง ๑ ย่อมล่วงเลยบุคคลนั้น ขณะอันนั้น อย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย.
เขียนเมื่อ : 31 มี.ค. 2558,04:36   เข้าชม : 246 ครั้ง

วิดีโอธรรมะ » อาจารย์ วศิน อินทสระอื่นๆที่น่าสนใจ
เรื่อง กำจัดมลทินทีละน้อย โดย อาจารย์วศิน อินทสระ
ฟังธรรม ตามแนว พระไตรปิฎกฉบับเถรวาท http://www.1earth.hol.es
เชิญอ่าน บุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข ฆ่าความโกรธ เสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศก
พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก [๙๔๓] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ ครั้งนั้นแล ท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วทรงถวายบังคม แล้วประทั
วิธีคิด โยนิโสมนสิการ - อาจารย์ วศิน อินทสระ
วิธีคิด (โยนิโสมนสิการ) - อาจารย์ วศิน อินทสระ ฟังธรรมะ อาจารย์ วศิน อินทสระ อีกเยอะ ได้ที่ http://www.th1.netii.net/index.php/2012-07-01-07-01-46 ฟังธรรมะ ตามแนว พระไตรปิฎกฉบับเถรวาท ได้ ที่นี้ ครับ เว็บไซต์ หลัก http://www.th1.netii.net ถ้า เว็บไซต
ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน ลำดับไฟล์006
ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน อินทสระ ลำดับไฟล์006 สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ ช่องทางการฟังธรรมะ Youtube ของเรา http://www.youtube.com/user/dod946 ธรรมะ ที่ผมเผยแพร่ 1. http://guru.google.co.th/guru/user?clk=lftpn&userid=05278275689179306535&tab=wtmtoa
ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน อินทสระ ลำดับไฟล์007
ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน อินทสระ ลำดับไฟล์007 สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ ช่องทางการฟังธรรมะ Youtube ของเรา http://www.youtube.com/user/dod946 ธรรมะ ที่ผมเผยแพร่ 1. http://guru.google.co.th/guru/user?clk=lftpn&userid=05278275689179306535&tab=wtmtoa
ธรรมชาติของชีวิต อาจารย์ วศิน อินทสระ
ธรรมชาติของชีวิต อาจารย์ วศิน อินทสระ
ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน อินทสระ ลำดับไฟล์008
ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน อินทสระ ลำดับไฟล์008 สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ ช่องทางการฟังธรรมะ Youtube ของเรา http://www.youtube.com/user/dod946 ธรรมะ ที่ผมเผยแพร่ http://1one1world.blogspot.com
ความรู้ของคนพาล - อาจารย์ วศิน อินทสระ
ความรู้ของคนพาล - อาจารย์ วศิน อินทสระ ช่องทางการฟังธรรมะ Youtube ของเรา http://www.youtube.com/user/dod946 ธรรมะ ที่ผมเผยแพร่ http://1one1world.blogspot.com
ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน อินทสระ ลำดับไฟล์005
เชิญฟังครับ ทางแห่งความดีเล่ม1 อาจารย์ วศิน อินทสระ ลำดับไฟล์005 สนทนาธรรมผ่านรายการวิทยุ ช่องทางการฟังธรรมะ Youtube ของเรา http://www.youtube.com/user/dod946
เรื่อง จิตอันราคะไม่ซึบซาบ - โดย อาจารย์วศิน อินทสระ
ฟังธรรม ตามแนว พระไตรปิฎกฉบับเถรวาท http://www.1earth.hol.es
ลำดับไฟล์เสียง 01 ขณะประเสริฐซึ่งหาได้ยาก - อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ช่องทางการฟังธรรมะ Youtube ของเรา http://www.youtube.com/user/dod946 ธรรมะ ที่ผมเผยแพร่ http://1one1world.blogspot.com ________________________________________________ ขณะประเสริฐซึ่งหาได้ยาก เพราะฉะนั้นในขณะนี้ซึ่งทุกคนมีโอกาสได้ฟังพระธรรม จะเข
คนที่เผยแพร่ธรรมะ ควรฟังอย่างยิ่ง เรื่องปลาชื่อกปิละ - อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เรื่องปลาชื่อกปิละ (ภิกษุกปิละเกิดในอเวจีมหานรก) คนที่เผยแพร่ธรรมะ ควรอ่านอย่างยิ่ง อ่าน http://1one1world.blogspot.com/2014/05/blog-post_4.html ________________________________________________________ ฟังธรรมะ ตามแนว พระไตรปิฎกฉบับเถรวาท ได้ ที่นี้ ครับ
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : ลำดับไฟล์เสียง 01 ขณะประเสริฐซึ่งหาได้ยาก - อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th