User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวธรรมะ

ประวัติพระเกจิอาจารย์

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

สถานที่ปฏิบัติธรรม

ดูดวง

ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » พระพุทธเจ้า » พุทธพจน์

 

หลักในการใช้จ่ายทรัพย์

หลักในการใช้จ่ายทรัพย์
คหบดี ! อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์ที่ตน 
หาได้มา ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วย 
กำลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วย 
ธรรม ได้มาโดยธรรม เพื่อกระทำกรรมในหน้าที่ ๔ ประการ 
๔ ประการอย่างไรเล่า ? ๔ ประการในกรณีนี้คือ :- 
๑. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มา 
โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) ในการเลี้ยงตน 
ให้เป็นสุข อิ่มหนำ บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง, 
ในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุข อิ่มหนำ บริหาร 
ท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง, ในการเลี้ยงบุตร 
ภรรยา ทาสและกรรมกรชายหญิง ให้เป็นสุข อิ่มหนำ 
บริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้อง, ในการเลี้ยงมิตร 
อำมาตย์ให้เป็นสุข อิ่มหนำ บริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง 
นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐานที่ ๑ อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว 
บรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล (อายตนโส) 
คหบดี ! ข้ออื่นยังมีอีก : 
๒. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มา 
โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) ในการปิดกั้น 
อันตรายทั้งหลาย ทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลาย 
ที่เกิดจากไฟ จากน้ำ จากพระราชา จากโจร หรือจากทายาท 
ที่ไม่เป็นที่รักนั้น ๆ นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐานที่ ๒ 
อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบ 
ด้วยเหตุผล คหบดี ! ข้ออื่นยังมีอีก : 
๓. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มา 
โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวข้างต้น) ในการกระทำพลีกรรม 
๕ ประการ คือ สงเคราะห์ญาติ (ญาติพลี) สงเคราะห์แขก 
(อติถิพลี) สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว (ปุพพเปตพลี) ช่วย 
ชาติ (ราชพลี) บูชาเทวดา (เทวตาพลี) นี้เป็นการบริโภค 
ทรัพย์ ฐานที่ ๓ อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว บริโภค 
แล้วโดยชอบด้วยเหตุผล คหบดี ! ข้ออื่นยังมีอีก : 
๔. อริยสาวกนั้น ใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้ 
โดยชอบธรรม (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) ในการตั้งไว้ซึ่ง 
ทักษิณา อุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้งดเว้นแล้วจาก 
ความประมาทมัวเมา ผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะผู้ฝึกฝน ทำความสงบ ทำความดับเย็น แก่ตนเอง อันเป็น 
ทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบน เป็นฝ่ายดี มีสุข 
เป็นผลตอบแทน เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ นี้เป็นการ 
บริโภคทรัพย์ ฐานที่ ๔ อันอริยสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้ว 
บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล
คหบดี ! อริยสาวกนั้น ย่อมใช้โภคทรัพย์ 
ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวม 
มาด้วยกำลังแขน มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ 
ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม เพื่อกระทำกรรม 
ในหน้าที่ ๔ ประการเหล่านี้. 
จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑
เขียนเมื่อ : 03 ก.ค. 2558,18:43   เข้าชม : 277 ครั้ง

พระพุทธเจ้า » พุทธพจน์อื่นๆที่น่าสนใจ
ใครทำ ใครรับ
กัสสปะ ! เมื่อบุคคลมีความสำคัญมั่นหมายมาแต่ต้น ว่า “ผู้นั้นกระทำ ผู้นั้นเสวย (ผล)” ดังนี้เสียแล้ว
สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร
ภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือ ย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้
ลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะ
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ภิกษุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ตามเห็นกาย ในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้;
หยุดสร้างเหตุนอกตัว(พุทธวจนะ)
มีคำอธิบายอยู่ มีคำเรียกอยู่ ดังต่อไปนี้ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติ ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอ.
หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา
พ๎ยัคฆปัชชะ ! ธ ร ร ม ๔ ป ร ะ ก า ร เ ห ล่า นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตร ในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา) ๔ ประการ อย่างไรเล่า
กรรมเก่าและกรรมใหม่
ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงซึ่งกรรมทั้งหลาย ทั้งใหม่และเก่า (นวปุราณกัมม) กัมมนิโรธ และกัมมนิโรธคามินีปฏิปทา. ….
พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีต, อนาคต และในปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใด ๆ ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้ว ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต, ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งความจริง อันประเสริฐสี่อย่าง.
ตามรอยพระพุทธเจ้า
ฤทธิ์ของอริยะ ภิกษุทั้งหลาย ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ผลวิบากแห่งกรรม ๓ อย่างนี้แล ที่ทำให้เรามีฤทธิ์มาก… มีอานุภาพมาก…
ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ
... ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน ข้าว น้ำ และปัจจัยมีประการต่างๆ ด้วยความพอใจ
เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่
อานิสงส์แห่งการให้ทาน
ภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ นี้มีอยู่ ๕ ประการเป็นอย่างไร
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : หลักในการใช้จ่ายทรัพย์

 

คำค้น
16 พ.ค.2531 2553___สำหรับคนเกิดปี_จอ 2553___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2554___สำหรับคนเกิดปี_วอก 2555___สำหรับคนเกิดปี_วอก กลอนธรรมะ กลอนธรรมะเกี่ยวกับพระคุณแม่ การ์ตูนพุทธสุภาษิต คนไม่มีเวลา จ่อยนายแน่มาก ถ้ำจักรพรรดิ์ ธรรมะ นิทานพระมหากัสสปะ นิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล พระปิดตาหลวงปู่ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พระมหาโฆคคัลลานเถระ พระสมเด็จ วัดระลวงพ่อโต พระอรหันต์16พระองค์ พระอาจารย์ตี๋เล็ก_เขาสุนะโม มะแม รูปป่า ลัทธิไสยศาสตร์ วันอังคาร หลวงปู่ศรี ถาวโร หลวงปู่ศรี_ถาวโร หลวงปู่เณรคำ อิติปิโส 2554

ธรรมะ  
 
Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ติดต่อเรา e-mail dhammavarietyแอดhotmailดอทco.th